Meist

KÄITUMISKOODEKS

KÄITUMISKOODEKSKäitumiskoodeksKlienti väärtustav. Perekeskne. Innovaatiline. Edule pühendunud. Just nendel väärtustel LAPP põhinebki. Meie selged väärtused on teinud meid ettevõttena tugevaks ning pereärina teame, et ainult tänu ühistele pingutustele – meeskonnatöö nii ettevõttesiseselt kui äripartneritega – saavutame edu. See on meie väärtuste tuumaks.Tuginedes alati nendele väärtustele oma käitumises ja koheldes teineteist ning äripartnereid õiglaselt ja austusega, anname enda panuse Lappi eduloole juhtiva kaabeldus- ja ühendustehnoloogia süsteemilahenduste tootjana.Käesolevas käitumiskoodeks püüame täpsemalt kirjeldada, mida meie väärtused tähendavad igapäevase töö jaoks. Loodame, et see on teile abiks.LAPP Holding AG juhatus1. PõhimõttedÕiguspärane käitumineKõikides Lappi tegevustes, meetmetes, lepingutes ja muudes tehingutes juhindume õiguspärasuse põhimõttest. Kõik meie töötajad vastutavad isiklikult oma töös seadusest kinnipidamise eest. Juhtivtöötajatel üle maailma on kohustus rakendada meetmeid tagamaks, et töötajail oleks aktuaalsed teadmised õiguslikest määrustest vastutustundliku käitumise eesmärgil.Vastutus Lappi maine eestKõik töötajad peavad silmas pidama Lappi mainet oma töökohustuste täitmisel.2. InimõigusedJärgmised põhimõtted kehtivad väärtustepõhise kontsernijuhtimise alusel, võttes arvesse Rahvusvahelist Tööorganisatsiooni (ILO), erinevate riikide ja asukohtade kohaldatavaid seaduseid ning mitmesuguseid kultuure:a. Käitumine töötajategaAustame ja kaitseme iga üksikisiku personaalset väärikust. Lapp ei luba diskrimineerimist ega ahistamist. Eriti on põlu all diskrimineerimine etniliste või kultuuriliste omaduste, puude, soo, usu, vanuse või seksuaalse suundumuse põhjustel. Kõikidel meie töötajatel on õigus õiglasele, viisakale ja austusega kohtlemisele.b. Lapstööjõu kasutamine ja sunniviisiline tööLapstööjõu kasutamine ja sunniviisiline töö ei ole lubatud. See on sajaprotsendiliselt keelustatud. Sama kehtib ka meie äripartneritele.c. Ohutus töökohal, tuleohutus ning tervise- ja keskkonnakaitseKõikide töötajate kohustuseks on vältida inimeste ja keskkonna ohustamist, minimeerida mõju keskkonnale ja kasutada ressursse säästvalt. Tervisele kahjulikke aineid ja konfliktpiirkondadest pärinevate toormaterjalide (konfliktmineraalide) kasutamist tuleks vältida.d. Koolitus ja kvalifikatsioonTöötajaid valitakse, palgatakse ja edutatakse Lappis alati nende erialaste kvalifikatsioonide, oskuste ja isiksuse alusel. Ettevõte toetab töötajate eesmärgipärast, pidevat ja vajadustele suunatud koolitust kvaliteetse töösoorituse ja töötulemuste edendamiseks. Töötajaid hoitakse regulaarselt kursis aktuaalsete teemadega, mis on seotud käesoleva käitumiskoodeksiga.3. Huvide konfliktide vältimineLisatöökoht on lubatud ainult ettevõtte eelneval kirjalikul nõusolekul. Nõusolek antakse, kui puudub igasuguse negatiivse mõju oht töösooritusele. Töötajatel on lubatud tegeleda kõrvaltegevustega konkureerivate ettevõtete, tarnijate või klientide jaoks, kui neil on selleks eelnev kirjalik nõusolek vastavalt kohalikult tütarettevõttelt või piirkondlikult emaettevõttelt. Koostöö äripartneritega eraeesmärkidelTöötajad võivad Lappi äripartneriga eraeesmärkidel koostööd teha eelneva kirjaliku nõusoleku olemasolul vastavalt kohalikult tütarettevõttelt või piirkondlikult emaettevõttelt.4. Teabe käsitlemineAruandlusKõik meie dokumendid ja aruanded peavad olema korrektsed ja tõesed. Tuleb järgida head raamatupidamistava. Andmed ja muud dokumendid peavad vastavalt olema täielikud, korrektsed, ajakohased ja organiseeritud. Dokumentide, failide jms koostamine, mille jaoks kasutatakse ettevõttele kuuluvat konfidentsiaalset teavet, on lubatud ainult juhul kui see teenib otseselt Lappi huve ning vastab kõikidele andmekaitsenormidele.KonfidentsiaalsusEttevõttele kuuluvat konfidentsiaalset teavet tuleb hoida saladuses. See kohustus jätkub ka pärast töösuhte lõppemist.a. Andmekaitse ja teabe turvalisusKui äritegevustega seoses kogutakse, töödeldakse ja/või kantakse üle isikuandmeid (mis puudutavad kliente, tarnijaid, töötajaid või muid mõjutatu isikuid), tuleb eriti kinni pidada järgmistest andmekaitsepõhimõtetest ELis (Euroopa Liidus) ja EEA-s (Euroopa Majanduspiirkonnas):• Lubatud ainult loa alusel: Isikuandmeid ei või koguda, töödelda ega üle kanda, kui asjassepuutuv isik ei ole selleks andnud selgesõnalist, vabatahtlikku ja teadlikku nõusolekut.• Piiritletud eesmärk ja vajadus: Isikuandmeid võib ainult töödelda eesmärgil, mille jaoks neid koguti. Mistahes andmete kogumine, töötlemine ja ülekandmine peab piirnema andmetega, mida on vaja eelnevalt määratletud eesmärgil.• Läbipaistvus: Andmeid tuleb alati koguda asjassepuutuvalt isikult, keda tuleb andmete kogumisel teavitada vastava kogumise eesmärgist, koguva/vastutava organi (vastutava töötleja) identiteedist ning sellest, kas andmeid edastatakse kolmandatele isikutele.• Lubatavus riiklike isikuandmete kaitset käsitlevate õigusaktide alusel: Lappi ettevõte tohib andmeid koguda, töödelda ja/või üle kanda (eriti väljaspool ELi või EEA-d) ainult sel määral, mil see on lubatud vastavalt riiklikele isikuandmete kaitset käsitlevatele õigusaktidele. Andmekaitseametnik või vastava Lappi ettevõtte juhatus kontrollib vastavust siseriiklikele andmekaitsemäärustele.Mistahes äritegevuste jaoks tuleb tagada andmete ja IT-süsteemi turvalisus (informatsiooni turvalisus) sobivate ja asjakohaste tehniliste ning korralduslike meetmete abil.5. Käitumine äripartnerite ja kolmandate isikutegaKõikidel töötajatel on kohustus järgida ausa konkurentsi reegleid vastavalt kohaldatava seaduse sätetele.a. Suhted tarnijate ja klientidegaLepinguid klientide ja tarnijatega tuleb sõlmida ainult ettevõtte huvides. Kõik töötajad peavad täitma ettevõtte sisekontrollireegleid (nt topeltkontroll).b. Altkäemaks, korruptsioon ja muud stiimulidKeelatud on lepingud või lisalepingud, mis viitavad üksikisikute eelistele või neid soosivale käitumisele seoses vahendamise, tasumise, hankimise, arvelduse või maksekorraldustega.Kõikidest tarnijate või klientide katsetest mõjutada Lappi töötajate otsuseid ebaausalt tuleb teavitada vastutavaid juhte. Hüvede maksmine on keelatud, kui on alust eeldada, et need hüved või osa neist on mõeldud altkäemaksuna.c. AnnetusedLappi ettevõtted teevad nii rahalisi kui mitterahalisi annetusi hariduse, teaduse, kultuuri ja sotsiaalsete valupunktide valdkondades. Ainult Lapp Holding AG tegevjuhid ja juhatus otsustavad selliste annetuste tegemise üle. Annetused peavad põhinema isetusel ja altruismil.6. Tootekvaliteet ja ohutusÜheks meie äripoliitika põhimõtteks on „edu läbi kvaliteedi“. Meie eesmärk on täita klientide kõrgeid kvaliteedi- ja ohutusnõudeid ning selle tagamiseks tehtavad parendused on põhjalikud ja mõeldud kaua kestma.Kui aga oleme andnud endast parima ja siiski ilmnevad defektid, tegutseme nende eemaldamise nimel vastavalt õigusnormidele ning kindla prioriteediga vältida vigastusi või inimohvreid.7. EbaühtlusKäesolev käitumiskoodeks on Lappi väärtuste keskseks osaks, mille järgi me joondume. Nende väärtuste järgimine kogu kontsernis on ülimalt oluline - iga töötaja vastutab selle tagamise eest.Juhtidel lasub vastutus käesoleva käitumiskoodeksi sisu edasiandmisel töötajatele, olles ise eeskujuks. Juhul kui kahtlete, kuidas tuleks mingis olukorras käituda või kui soovite teada anda käitumiskoodeksi rikkumisest, helistage julgesti selleks määratud telefoninumbril: +49 711 7838 8888 või saatke e-kiri aadressile: compliance(at)lappgroup.com.Täiendavat kasulikku teavet leiate meie veebisaidilt.8. MonitooringIga ettevõte vastutab käesolevas käitumiskoodeksis sätestatud reeglite ja mistahes sisemiste normide järgimise eest oma vastutusvaldkonnas.Siseauditi talitusel on piiramatu õigus saada teavet ja läbi viia auditeid, välja arvatud juhul kui õigusnormid selle keelustavad. Siseauditi talitus pöörab auditite läbiviimisel tähelepanu antud käitumiskoodeksi järgimisele ning lisab selle reeglid oma katsekriteeriumitesse.